تمامی عکس ها و پوستر ها متعلق به  (در تملک) شرکت چرم سازان مبتکر ماهوت هستند.